Varsling

SG Finans har nultolerance i forhold til en hver form for bestikkelse og korruption. Hvis kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere afdækker forhold, som hører ind under dette, ønsker vi som selskab straks at blive informeret om forholdet.

Varsling kan ske anonymt, men normalt vil åbenhed sikre en bedre sagsgang og et bedre resultat for alle de involverede parter. Uanset hvem, der henvender sig, er informationerne fortrolige. Ønske om fortrolighed vil altid blive respekteret og overholdt. 

Alle henvendelser vil blive håndteret seriøst i overensstemmelse med SG Finans’ regler for håndtering af varsler. 

Du kan enten henvende dig skriftligt til: SG Finans AS, Varslingsgruppen, Postboks 105, 1325 Lysaker, Norge, Eller sende en mail til: sgvarsling@sgfinans.no 

Det oplyses også at SG Gruppen har sit eget kontaktsted for varslingssager:

https://report.whistleb.com/en/societegenerale